Privacyverklaring SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon

SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon, gevestigd aan
Bozenhoven 19A 3641AB Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@nzuriplaza.nl
Bozenhoven 19A
3641AB Mijdrecht
0297255455

Ingmar van der Meijden is de Functionaris Gegevensbescherming van SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon Hij/zij is te bereiken via
info@nzuriplaza.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nzuriplaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon) tussen zit. SunCare Mijdrecht / Slimness
gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt
wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >
Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nzuriplaza.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SunCare Mijdrecht / Slimness gewichtsconsulent / Nzuri schoonheidssalon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nzuriplaza.nl